گوش شنوا

آری، پیش از آنکه به دنبال کلمات موثّر بگردم، برای داشتن گوشی شنوا باید تلاش کنم. آنگاه کلمات موثّر را از در دیوار خواهم شنید و غیر این «شنیدن قرآن نیز جز خسارت نخواهد بود».
اری، پیش از آنکه به دنبال واعظ بیرون بگردم، واعظ درونم را بیدار کنم، که «اگر واعظ درون نباشد واعظ بیرون نیز سودی نمی بخشد».
آری، پیش از آنکه به دنبال استاد هدایتگر باشم، «باید که طمعه‌ی خوبی باشم، شکارچی خود مرا صید خواهد کرد، خودش خانه‌ام را در خواهد زد»، بجای تعقیب شکارچی باید صید خوب بودن را تمرین کنم.
آری، «چه بسیارند عبرتها، و چه کم است عبرت گرفتن‌ها».
آره دیگه کلّاً اینطوریه مثکه ... از اون ور باید اول شروع کنیم ...

/ 1 نظر / 16 بازدید