جا برای گمشدن

می دانم، جهان جا برای گمشدن زیاد دارد. در دنیای علم، در کوچکترین شاخه‌ها چه بسیار جا هست برای صرف عمری کامل...چه بسیار عجایبی هست در جهان برای عمری حیران شدن در آنها و چه بسیار کنجکاوی‌ها که می توان هزاران عمر را بر سر تعقیب آن فدا کرد... شنیده‌ام چه عالَم‌ها هست لایتناها که در هر کدام روزها و ماهها و سالها توان غوطه‌ور شد و بیرون نیامد... دیده‌ام چه سرگرمیها و لذّتهاست در جهان، یا سفرها برای رفتن، یا مکان‌ها و آدم‎‌ها برای دیدن، و غیره و غیره‌های بسیار برای جستن و دیدن و بوییدن.
می دانم جهان جا برای گمشدن زیاد دارد...
آری، خوش به حال آنان که در میان این همه به بندگی اندیشیدند. و از این همه راه وظیفه را انتخاب کردند و از ورای آن چشم پوشیدند. چراغ علمی که به کار نیاید خاموش کردند و راه سفری که نزدیکشان نکند فراموش کردند. تن به سرگرمی که بازشان بدارد نیالودند و از جام لذّتی که که طعم او را ندهد ننوشیدند...

/ 1 نظر / 18 بازدید
جعفر

التماس دعا